ÿRSFTSTYLTœhCTMûûGB/7714ûûScienceûû hThis style is for the Peoples Republic of China Standard GB/T 7714. ˜z^xR6 This is the Numeric form of this standard which uses superscripted numbers. Style guidelines can be found at: http://www.tshps.com:8070/crm89prd/psft/V-787291876/25991215182144232771259912948633879244053526821017_GB7714-87.pdf!°"(#$%&"0#E$%&'†"(#J$%&"(#L$%&A !Xpqrsƒt¨xPyzd{ , !| , !xPydzd{ , !| , !uX}~, et al.€‚, . . . vw ---ûû!"Xpqrsƒt¨xPyzd{ , !| , !xPydzd{ , !| , !uX}~, et al.€‚, . . . vw ---ûû!#7ô H¡¢8Ô‘’(†“” •t . !`"0#$%&'†"(#$%&–—Ü‘’(†“” •|  [J]. !`"0#$%&'†"(#$%&–—Ô‘’(†“” •t , !`"0#$%&'†"(#$%&–—Ô‘’(†“” •t , !`"0#$%&'†"(#$%&–—p‘’(†“” • –—è‘’(†“”L (ûû!8"0#$%&'†•L )ûû!8"0#$%&'†–—Ô‘’(†“”t : !`"0#$%&'†"(#$%&• –—¬‘’(†“” •L .ûû!8"0#$%&'†–—  ¡¢t‘’ “” • . !–—|‘’ “” •$  [M]. !–—x‘’ “” •  edûû!–—t‘’ “” . !• –—h‘ ’ “” • –—t‘ ’ “” : !• –—t‘’ “” , !• –—h‘’ “” • –—t‘’ “” .ûû!• –— Ô¡¢Ät‘’ “” • . !–—x‘’ “” •  [D]!–—t‘ ’ “” . !• –—t‘ ’ “” ; !• –—t‘’ “” , !• –—t‘’ “” .ûû!• –— ü¡¢ìt‘’ “” • . !–—t‘’ “” • ; !–—¨‘’ “”@ .proceedings of the ûû!• –˜˜—t‘’ “” , !• –—h‘ ’ “” • –—x‘’ “” , F !• –—h‘’ “” • –—„‘’ “” , !•  [C !–—t‘’ “” ]ûû!• –—t‘’ “” . !• –—h‘ ’ “” • –—t‘’ “” : !• –—t‘’ “” , !• –—h‘’ “” • –—t‘’ “” .ûû!• –— l¡¢\Ô‘’(†“” •t . !`"0#$%&'†"(#$%&–—Ô‘’ “” •|  [N]. !`"0#$%&'†"(#$%&–—h‘’ “” • –—€‘’ “” , !• -ûû!–—h‘’ “” • –—è‘’(†“”L (ûû!8"0#$%&'†•L )ûû!8"0#$%&'†–—t‘’ “” .ûû!• –— È¡¢¸t‘’ “” • . !–—x‘’ “” •  [M]!–—t‘ ’ “” //!• –—Ô‘’(†“”t . !`"0#$%&'†"(#$%&• –—p‘’(†“” • –—Ô‘’(†“”t . !`"0#$%&'†"(#$%&• –—h‘ ’ “” • –—t‘ ’ “” ; !• –—t‘’ “” . !• –—t‘’ “” : !• –—t‘’ “” .ûû!• –— Ô¡ ¢Ät‘’ “” • , !–—x‘’ “” •  [R]!–—t‘ ’ “” . !• –—t‘ ’ “” : !• –—t‘’ “” , !• –—t‘’ “” .ûû!• –— ä¡¢Ôt‘’ “” • . !–—h‘’ “” • –—t‘ ’ “” : !• –—Œ‘’ “” , !•(  [P/OL]ûû!–—t‘’ “” . !• –—t‘’ “” • -ûû!–—t‘’ “” • [ûû!–—t‘’ “” • ]ûû!–—t‘’ “” . !• –—¬‘’(†“”L .ûû!8"0#$%&'†• –— ”¡¢„|‘’(†“” • . !–—€‘’ “” •(  [J/OL] !–—Ì‘’ “” •t , !`"0#$%&'†"(#$%&–—¤‘’ “” •L (ûû!8"0#$%&'†–—¤‘’ “” •L ):!8"0#$%&'†–—¬‘’(†“” •L [ûû!8"0#$%&'†–—t‘’ “” • ûû!–—Ø‘’(†“” •x ]. ûû!`"0#$%&'†"(#$%&–—t‘’ “” • .ûû!–— l¡¢\|‘’(†“” • . !–—°‘’ “” •X  [M/OL]ûû!8"0#$%&'†–—Ô‘’(†“”t . !`"0#$%&'†"(#$%&• –—h‘’ “” • –—t‘’ “” , !• –—¤‘’ “” •L [ûû!8"0#$%&'†–—¬‘’(†“” •L ]ûû!8"0#$%&'†–—Ì‘’ “”t . !`"0#$%&'†"(#$%&• –—°‘2’ “” (ûû!•L )ûû!8"0#$%&'†–—¬‘’(†“”L .ûû!8"0#$%&'†• –— È¡¢¸t‘’ “” • . !–—x‘’ “” •  [M]!–—t‘ ’ “” //!• –—Ô‘’(†“”t . !`"0#$%&'†"(#$%&• –—p‘’(†“” • –—Ô‘’(†“”t . !`"0#$%&'†"(#$%&• –—h‘ ’ “” • –—t‘ ’ “” ; !• –—t‘’ “” . !• –—t‘’ “” : !• –—t‘’ “” .ûû!• –—$ˆ€‘@’ “” [ûû!• ] !–—%'0°± ²³&e()x¬¤‘+’ “” •L (ûû!8"0#$%&'†–—ät‘’ “” , !• –—h‘"’ “” • –—ät‘’ “” , !• –—h‘’ “” • –—ܐt‘’ “” , !• –—€‘’ “”( edited ûû!• –—x‘’ “” and !• –—ˆ‘’ “”0 translated ûû!• –—x‘’ “” by ûû!• –—h‘’ “” • –—*@0 , !213ð è¡¢ØÐ‘@’ “”D [ûû!0"(#$%& •D ]ûû!0"(#$%& –—AX P¡¢@œ‘’ “” •D  [!0"(#$%& –—œ‘@’ “” •D ]ûû!0"(#$%& –—4Xpqrsƒt¸xXyzd{ , !|$ and ûû!xXydzd{ , !|$ and ûû!uX}~, et al.€‚, . . . vw B$ and ûû!C$ and ûû!50°± ²³64ÐÑÒ -ûû!7dàá ; !âåæç è 8X}~, et al.€‚, . . . 9:; , !<=>?@ |PQZ , !RShpqrsƒt¸xXyzd{ , !|$ and ûû!xXydzd{ , !|$ and ûû!uX}~, et al.€‚, . . . vw ---ûû!Thpqrsƒt¸xXyzd{ , !|$ and ûû!xXydzd{ , !|$ and ûû!uX}~, et al.€‚, . . . vw ---ûû!UVWY ÀÁÂÃÄ$ Ibid.!Ì„|‘’ “”$ Ibid.ûû!• –—Å$ Ibid.!ÆÇ ÈÉ ÊèShpqrsƒt¸xXyzd{ , !|$ and ûû!xXydzd{ , !|$ and ûû!uX}~, et al.€‚, . . . vw ---ûû!Thpqrsƒt¸xXyzd{ , !|$ and ûû!xXydzd{ , !|$ and ûû!uX}~, et al.€‚, . . . vw ---ûû!ËU[L|t‘+’ “” , !• –—|t‘"’ “” , !• –—|t‘’ “” , !• –—°¨‘’ “”P >, edited and translated by ûû!• –— `ab<dc, Anonymousûû!(@ABC `ðñòóôõö÷øùú