p38MAPK基因对PM2.5染毒HK-2细胞部分癌基因和凋亡相关基因表达的影响
李柏茹, 秦双建, 李闰冰, 蔡颖, 郑凯, 曾明, 肖芳, 徐新云
Effects of p38MAPK gene on PM2.5-induced expression of oncogenes and apoptosis genes in HK-2 cells
LI Boru, QIN Shuangjian, LI Runbing, CAI Ying, ZHENG Kai, ZENG Ming, XIAO Fang, XU Xinyun
癌变·畸变·突变 . 2021, (2): 129 -135,142 .  DOI: 10.3969/j.issn.1004-616x.2021.02.008